FysioDordt Multidisciplinair

Het organiseren van de Paramedie in de Drechtsteden.

Waar komen we vandaan

Het initiatief PMP ZHZ geïnitieerd vanuit Samergo en heeft in de opstartfase een missie en visie geformuleerd. De missie is: Regionale samenwerkende zorg continu verbeteren en zichtbaar maken. 
Dit is ondersteund met de visie (2020): 
Binnen 5 jaar is 65% van de paramedici aangesloten bij het platform en zien stakeholders het platform als een serieuze gesprekspartner. 
Om de missie en visie te bereiken zijn een aantal onderdelen voor dit platform belangrijk: 
  • Kwaliteit, dichtbij de patiënt, bekendheid bij verwijzers, financiële aspecten, innovatie, substitutie van zorg. 
  • Quadruple Aim (kosten omlaag, gezondheid omhoog, zorgkwaliteit omhoog, werkomstandigheden verbeteren). 
  • Krachtenbundeling (van kennis, werkwijze en ervaringen). 
  • Het overstijgen van het eiland werken van de paramedische disciplines in de regio.

FysioDordt projecten

FysioDordt Multidisciplinair

Een tweede ontwikkeling vond plaats via Be-Bright

Be-Bright heeft vanuit het programma Organisatiegraad Paramedisch Zorg een overleg opgestart in verschillende delen van Nederland om enkele pilots op te starten. De Drechtsteden was betrokken in de 2 fase. Daarin werd er na enkele bijeenkomsten een kerngroep geformeerd welke draagvlak voor een multidisciplinair samenwerkingsverband is gaan onderzoeken. De kerngroep is na een aantal vergadering over gegaan in een stuurgroep met 7 leden en 6 verschillende disciplines. Op 20 nov werd in samenwerking met Samergo een start gegeven aan een verenigd paramedisch verband. 

FysioDordt heeft het volgende idee

Missie: Herstel en behoud van kwaliteit van leven en bewegen is de kern van fysiotherapie. Wij verstevigen die kern door voortdurend in te spelen op lokale maatschappelijke veranderingen en gebruik te maken van ontwikkeling in de stand van de wetenschap door het dundelen van expertise, het leveren van capaciteit en diensten en het behoud van betrokkenheid van de aangesloten praktijken in Dordrecht en omstreken.
Dit wordt ondersteund met de visie:
Samen met belanghebbenden werken wij bij het leveren van fysiotherapeutische zorg aan de inwoners van Dordrecht en omstreken voortdurend en gericht aan de omslag naar waarde gedreven zorg. Daarbij zoeken en vinden wij de financiële middelen ter bekostiging van relevante initiatieven, implementeren we noodzakelijke technologie en processen en ontwikkelen we nieuwe inzichten.

De waarde gedreven zorg zien we ook als Quadruple Aim.
Het bestuur van FysioDordt heeft mede door het advies van Be-Bright gedachte over vervolgstappen die kunnen leiden tot een sterke georganiseerde eerste lijn in de Drechtsteden.

Vanuit deze missie en visie willen wij samen met kartrekkers vanuit andere discipines onderzoeken hoe wij deze ideeen multidisciplinair kunnen uitrollen. 

Stand van zaken

Er is in samenwerking met de Drecht Dokters is een subsidie aanvraag bij ZonMw toegewezen. Met deze subsidie kunnen we met een stuurgroep bestaande uit 7 personen uit 6 disciplines vorm gegeven aan de paramedische samenwerking in de regio Drechtsteden. 20 nov is in een eerste grote bijeenkomst veel informatie opgehaald een verslag vind je hiernaast